Scroll Top

Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten.
2. Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over dienstenaanvrager moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4. Aan de algemene voorwaarden van de dienstenaanvrager komt ten aanzien van de door ons aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren onze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes
Indien wij een offerte uitbrengen dient deze offerte te worden aangemerkt als een uitnodiging aan een potentiële dienstenaanvrager tot het doen van een aanbod. Zij bindt ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1.
 Verzoeken voor leveringen kunnen telefonisch 0318-437489 aan ons worden doorgegeven.
2. Nadat de dienstenaanvraag is ontvangen, wordt telefonisch in overleg bepaald welk soort dienst nodig is, of een huisbezoek vooraf nodig is en wie het bezoek uitvoert.

a. Bij een eerste aanvraag van de klussendienst of zorgdienst, gaat een daartoe bevoegd medewerker   naar de dienstenaanvrager toe voor nadere uitleg en bespreekt de wensen met betrekking tot uitvoering van de dienst.
b. Bij vervolgaanvragen van eenzelfde dienstenaanvrager beoordeelt een daartoe bevoegd medewerker of een bezoek vooraf noodzakelijk is.
c. Bij een aanvraag voor een klus bezoekt een daartoe bevoegd medewerker van de dienstenaanvrager om de omvang van de klus en de eventuele bijkomende kosten voor materialen e.d. te bespreken.
d. Na de aanvraag krijgt de dienstenaanvrager een indicatie van de verwachte tijdsduur van de uitvoering, waarbij datum en tijdstip van de uitvoering telefonisch met u worden besproken.

3. De opdracht voor de dienst wordt omschreven in een op naam gestelde dienstenovereenkomst. Hierin staat de verwachte tijdsduur voor de klus en de datum, tijdstip en het adres waarop de dienst wordt verzorgd. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden of overhandigen.
4. De door ons aan de dienstenaanvrager verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De dienstenaanvrager wordt geacht met de inhoud van onze opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij/zij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij/zij zich niet met de inhoud kan verenigen.
5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als onze vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen
1.
 Onze prijzen zijn inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, exclusief kosten voor overige kosten zoals materialen. Deze worden op de factuur vermeld.
2. De dienstenaanvrager is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 5. Reclame door dienstenaanvrager
1.
 De dienstenaanvrager staat in voor de juistheid en de volledigheid van, en is verantwoordelijk voor, de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
2. Klachten van de dienstenaanvrager, die betrekking hebben op gebreken in de dienstverlening en die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de dienstenaanvrager binnen drie dagen na levering aan ons ter kennisgeving worden gebracht. Dit dient schriftelijk te geschieden, met een nauwkeurige omschrijving van de klacht. De dienstenaanvrager dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten. Gebreken die ten tijde van de dienstverlening niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de dienstenaanvrager zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht.
3. Ieder vorderingsrecht (klacht) van de dienstenaanvrager jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:

a. de gebreken niet binnen de in lid 2 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de dienstenaanvrager ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
c. de dienstenaanvrager de zaken niet op juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard of onderhouden of dat hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons kon worden voorzien.

4. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand onafhankelijk persoon een bindende uitspraak doen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. 
De dienstenaanvrager kan jegens ons kwaliteitsaanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van uitdrukkelijk onoordeelkundig uitvoeren van de opdracht en onzekere voorvallen (ongelukjes tijdens het werk).
2. Ingeval van klachten zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot, zulks naar onze keuze:

a. (kosteloos) herstel van gebreken; of
b. vergoeding van zaken na terugontvangst van gebrekkige zaken; of
c. een in overleg met de dienstenaanvrager te betalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hier bedoeld.

3. Indien de dienstenaanvrager zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ons aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervallen de verplichtingen onzerzijds.
4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de dienstenaanvrager en anderen tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degene die ons aansprakelijk stelt aan te tonen).
5. De dienstenaanvrager is niet gerechtigd om de geleverde diensten waarover geen gemotiveerde klagen bestaan niet te betalen.
6. Leveringen die door ons worden uitgevoerd worden onder ons toezicht en naar beste kunnen gedaan, maar zijn nimmer te vergelijken met werkzaamheden die door een professionele dienstverlener, aannemer of anderszins vakgeschoolde vakman uitgevoerd worden.
7. Wij voeren geen werk uit met verhoogd risico of werk waarvoor een specialist nodig is.
8. Indien de aard of omvang van de dienstenaanvraag naar ons oordeel te omvangrijk, kostbaar, specialistisch of risicovol is, verwijzen wij de dienstenaanvrager door naar professionele bedrijven of hulporganisaties.
9. Wij behouden ons in alle gevallen het recht voor aanvragen voor klussen, zorgdiensten, tuinwerkzaamheden e.d. niet uit te voeren zonder opgaaf van redenen.
10. Beschadigingen en/of letsel toegebracht of veroorzaakt door ons toedoen, zijn verzekerd en vallen onder een aansprakelijkheidsverzekering.
11. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of diefstal. Bij de uitvoering van werkzaamheden door ons is de dienstenaanvrager zelf verantwoordelijk voor voldoende toezicht en het nemen van maatregelen om diefstal, verlies of vermissing te voorkomen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. 
De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de dienstenaanvrager uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit door ons geleverde diensten aan ons verschuldigd is.
2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de dienstenaanvrager (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen.
3. Materialen aangeschaft op kosten van de dienstenaanvrager die niet verbruikt zijn bij de uitvoering van de dienst, blijven eigendom van de dienstenaanvrager. Materialen die door ons in bruikleen worden gegeven zoals bijvoorbeeld verhuisdozen zijn belast met statiegeld dat retour wordt gegeven bij onbeschadigde teruggave.

Artikel 8. Betaling
1. 
Na geleverde dienst krijgt u factuur toegestuurd die binnen 30 dagen betaald moet worden.
2. Bijkomende kosten (bijv. transport, verbruiksmaterialen als verf, kwasten en andere zaken, niet zijnde gereedschappen) worden door de stichting aangeschaft. De dienstenaanvrager tekent de opdracht voor akkoord, de bijkomende kosten worden op de factuur bijgeschreven.
3. Indien de dienstenaanvrager niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Er worden geen nieuwe diensten geleverd totdat de totale som betaald is of dat er een betalingsovereenkomst gesloten is.

Artikel 9. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze dienstverlening niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. In geval van overmacht kan de dienstenaanvrager ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Ede, 15 maart 2017
Stichting Tot Uw Dienst!